Förbundet

Förbundet

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Örebro 2015

§ 1. Namn, säte och ändamål
Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän och lekmannaledamöter i övervakningsnämnder. Dess säte är i Stockholm. NRFs uppgift är att företräda Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar i för dem gemensamma frågor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.


§ 2. Verksamhet
Riksförbundet verkar genom att företräda nämndemän, anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter som allmänhet. NRF ska bevaka och tillvarata nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet samt informera och delta i den aktuella debatten inom området. NRF ska verka för och bidra till att nämndemännen genom kompetensutveckling ges fördjupad kunskap och förståelse inför deras uppdrag. NRF ska även hos massmedia och allmänhet sprida kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett demokratiskt rättssamhälle. Till detta hör att följa utvecklingen och utbyta erfarenheter om lekmannadomares roll främst inom EU-länder.


§ 3. Medlemskap
Medlemskap i Nämndemännens Riksförbund NRF erbjuds varje verksam nämndemannaförening och varje direktansluten medlem som erlagt medlemsavgift. I de fall det inte finns tillgänglig lokal förening ansluten till förbundet äger nämndeman, juryman och ledamot av övervakningsnämnd rätt till individuellt medlemskap i NRF efter erlagd avgift. Förbundets försäkring omfattar alla medlemmar. Direktansluten medlem har rätt att delta i regionala sammankomster, exempelvis seminarier, nämndemannating och av förbundet anordnade studieresor. Direktanslutna medlemmar till NRF äger inte rösträtt vid stämman, dock har de motionsrätt till stämman.
Föreningar som tillhör NRF ska senast den 31 mars anmäla antalet fullbetalande medlemmar för året och samtidigt inbetala avgiften för dessa. Nytillkomna medlemmar efter den 31 mars fram till den 31 december slutredovisas senast den 31 december samma år.
Medlemsavgift till NRF fastställs av ordinarie stämma för två år i taget. I tid inbetald medlemsavgift medför rösträtt för valda stämmoombud. Direkt ansluten medlem betalar medlemsavgift till förbundet.


§ 4. Organisation
Nämndemännens Riksförbund NRF kan utöva sin verksamhet genom:
1. Stämman
2. Förbundsstyrelsen
3. Regionala ombud
4. Regionträffar


§ 5. Förbundsstämma
Stämman är NRFs högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls vartannat år senast under maj månad. Stämman består av nämndemän valda som föreningens ombud jämte förbundsstyrelsens ledamöter samt revisorer. Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer saknar rösträtt. Valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt godtas inte. Val av förbundsstyrelse med ersättare ska ske på ett sådant sätt att hela landet blir väl representerat. Kallelse med uppgift om tid och plats ska delges samtliga föreningar senast under februari månad. Föredragningslista med tillhörande handlingar ska utsändas minst två veckor före stämman. Beslut ska fattas med acklamation eller genom votering. Votering vid val ska vara sluten, om någon så begär. Lottning avgör vid lika röstetal. Extra stämma äger rum då förbundsstyrelsen finner det nödvändigt eller då minst en fjärdedel av medlemsföreningarna begär det. Extra stämma får endast behandla frågor som föranlett denna. Kallelse och handlingar till extra stämma ska sändas ut minst fjorton dagar innan. Samma rösträttsregler gäller som vid ordinarie stämma.


§ 6. Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma ska följande punkter genomgås i den ordning stämman beslutar:
1. Stämmans öppnande
2. Frågor om stämmans stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av stämmans ledamöter
a) val av ordförande och sekreterare
b) val av två protokollsjusterare att tillsammans med ordförande justera protokollet från förhandlingarna
c) val av tre rösträknare
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar
7. Revisorernas berättelser
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för vart och ett av de gångna verksamhetsårens förvaltning
9. Förslag från styrelsen avseende förbundets verksamhet under den kommande perioden
10. Motioner
11. Fastställande av årsavgiftens storlek för två år från och med året efter stämman.
12. Beslut om arvoden, traktamenten och andra ersättningar till förbundets styrelse och andra funktionärer
13. Förslag till budget och verksamhetsplan för de kommande två åren
14. Val av två revisorer och två revisorsersättare för en tid av två (2) år
15. Val av riksförbundets styrelse för en tid av två (2) år:
a) val av förbundsordförande
b) val av kassör
c) val av sju (7) ordinarie ledamöter
d) val av två (2) ersättare
16. Val av fyra(4) ledamöter varav en ordförande/sammankallande i en valberedning för två år.
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutning.


§ 7. Förbundsstyrelsen
Nämndemännens Riksförbund NRF leds av en vid ordinarie stämma vald styrelse på elva (11) nämndemän. Styrelsen ska bestå av en förbundsordförande, en kassör, sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) ersättare. Samtliga valda på två år. Förbundsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Vidare kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott (AU). Utskottet kan vid behov adjungera ytterligare personer inom eller utom styrelsen. Förbundsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, enligt beslut på föregående sammanträde eller när minst fyra (4) ordinarie ledamöter gör framställning där om. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter inklusive ordförande och/eller vice ordförande är närvarande.
Ledamot i förbundsstyrelsen ska vid stämmans inval vara nämndemän och medlem i nämndemannaförening eller inneha individuellt medlemskap som direktansluten medlem i NRF. Om styreseledamots nämndemannauppdrag upphör under valperioden kan ledamot kvarstå i förbundsstyrelsen, längst till närmaste stämma, och ska vara medlem i nämndemannaförening eller inneha individuellt medlemskap som direktansluten medlem till NRF.


§ 8. Förvaltning
Förbundsordföranden är riksförbundets officiella representant och undertecknar beslut och handlingar å förbundets vägnar, attesterar dess utbetalningar samt övervakar förbundets verksamhet. Kassören ska bokföra riksförbundets räkenskaper, upprätta förslag till budget samt verkställa utbetalningar. Förbundssekreteraren ska föra protokoll vid förbundsstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden samt i samverkan med ordförande sköta förbundets korrespondens och övriga löpande ärenden. Styrelsen utser ansvarig för förbundets arkiv. Styrelsen fördelar inom sig övriga arbetsuppgifter samt fastställer vem eller vilka inom styrelsen som förutom ordföranden äger rätt att teckna förbundets firma. På förbundets kansli har förbundsstyrelsen rätt att anställa personal och bestämma arbetsuppgifter.


§ 9. Revision
För granskning av riksförbundets verksamhet och räkenskaper väljer ordinarie stämma två revisorer jämte två ersättare. Räkenskaper och andra infordrade handlingar ska överlämnas till revisorerna senast den 28 februari varje år. Kalenderår är räkenskapsår och verksamhetsår. Revisorerna ska till ordinarie stämma avge berättelser för vart och ett av de gångna två årens förvaltning och ekonomiska redovisning samt föreslå stämman att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Revisionsberättelse för annat år än stämmoår ska för kännedom överlämnas till förbundsstyrelsen så snart ske kan.


§ 10. Föreningsrepresentation
Varje medlemsförening får vid förbundsstämman representeras av ett ombud för varje påbörjat femtiotal (50) betalande medlemmar den 31 december föregående år. Förbundsstyrelsen ska under stämmoår meddela medlemsföreningarna deras rätt till antalet ombud senast under mars månad. Motion till ordinarie stämma kan väckas av varje medlemsförening eller enskild nämndeman. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast under mars månad. Vid extrastämma ska motion i anslutning till ändamålet vara inlämnad senast två veckor före denna.
Förbundsstyrelsen ska sammanställa motionerna och avge yttrande över dem. Dessa jämte verksamhets- och revisionsberättelser, dagordning och valberedningens förslag till förestående val ska sändas till medlemsföreningarna och anmälda ombud senast två veckor före stämman.


§ 11. Fastställande och ändring av förbundets stadgar.
Förbundets stadgar kan fastställas och ändras efter förslag från förbundsstyrelsen, ansluten förening, enskild föreningsmedlem eller av direktansluten medlem som tillhör NRF genom beslut av ordinarie eller extra stämma. Förslag från förening eller enskild nämndeman ska vara förbundets kansli tillhanda senast den sista februari stämmoåret. Beslut om fastställande och ändring av förbundsstadgar kan endast fattas med minst två tredjedels majoritet av närvarande ombud


§ 12. Förbundets upplösning.
Förbundet kan upplösas endast genom beslut vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma. Mellan stämmorna ska förflyta minst 60 dagar. Beslutet måste bifallas av minst fem sjättedelar av närvarande ombud vid respektive stämma. Efter ett sådant beslut ska riksförbundets realtillgångar fördelas bland anslutna lokala föreningar i förhållande till det antal ombud de haft rätt att sända till senaste stämma.


Stadgarnas ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2016 då den första stämman ska avhållas och de två åren till nästa stämma ska börja löpa. Det innebär att val av styrelse och övriga funktionärer under 2015 års kongress bara kan ske för ett år fram till NRFs första stämma. Däremot ska stadgeändringen i § 7 avseende antalet ledamöter i förbundsstyrelsen gälla redan inför valet av styrelse vid kongressen 2015 efter kongressens beslut och omedelbar justering av protokollet.


Hämta som pdf

Endast för administratörer