Förbundet

Förbundet

Nämndemannarollen

Varför nämndeman?

Nämndemän finns i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter där de fungerar som lekmanna domare tillsammans med yrkesdomare.

Den svenska nämndemannatraditionen har sina rötter långt bak i vår historia. Namnet kommer från den tid när vi satt till tings och byäldste nämnde de tolv män som skulle döma i en aktuell tvist.

Alltsedan dess har nämndemannens uppgift varit att fungera som garant för att avgöranden i domstol ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Det gäller särskilt vid bedömningsfrågor, bevisvärdering och val av påföljd. Systemet med nämndemän bidrar också till att landets medborgare får insyn i domstolarnas verksamhet, en viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle.

Nämndemannens uppgifter och villkor

I tingsrätter och länsrätter tjänstgör en yrkesdomare och tre nämndemän. I hovrätter och kammarrätter är fördelningen tre yrkesdomare och två nämndemän. Vid omröstningar väger nämndemannens röst lika tungt som yrkesdomarens.

En nämndeman tjänstgör 10-20 dagar om året. Tjänstgöringen är i regel schemalagd och pågår vanligtvis mellan kl 9 och 16. Oftast handlar det om flera korta mål per tjänstgöring, men det förekommer att en rättegång pågår under flera dagar.

Nämndemannens uppdrag är arvoderat och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas också, liksom reseersättning och traktamente. Nämndemän i länsrätt och kammarrätt får också ett inläsningsarvode.

Hur blir jag nämndeman?

Om du vill bli nämndeman kan du kontakta ett politiskt parti och berätta om ditt intresse. Det är de politiska partierna som nominerar nämndemän och det är kommun- och landstingsfullmäktige som slutgiltigt godkänner nomineringarna. De formella kraven är att du är myndig, svensk medborgare samt folkbokförd i den domkrets där den aktuella domstolen har sin verksamhet. Nämndemannen ska också vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter.

Yrkesgrupper som har sin normala verksamhet i domstolar som domare, åklagare och advokater, får inte väljas till nämndemän. Anställda vid vissa myndigheter, t ex Skatteverket, kan inte heller väljas till nämndemän.

Nämndeman – ett viktigt uppdrag

Nämndemannen har alltså en viktig uppgift. Det är ett spännande, utvecklande och stimulerande uppdrag, men ställer också stora krav på objektivitet, saklighet och koncentrationsförmåga.

Vill du veta mer om det viktiga nämndemannauppdraget?

På Sveriges Domstolars webbplats finns mer information om hur det är att vara nämndeman. Här finns intervjuer med personer som har haft nämndemannauppdrag samt svar på de vanligaste frågorna om ersättning och andra villkor.

Endast för administratörer