Förbundet

Förbundet

Ersättningar

Här följer ett utdrag ur förordningen 1982:814 om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. Ersättning till värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätt och sakkunniga ledamöter i miljödomstol regleras i särskilda regeringsbeslut.

Arvode

Nämndemän och jurymän får ett grundarvode för varje sammanträdesdag. Grundarvodet vid tjänstgöring hel dag är 680 kr. Vid tjänstgöringstid kortare tid än tre timmar betalas ett belopp om 340 kr per dag. Med kortare tid än tre timmar avses den tid då nämndemannen/jurymannen tjänstgjort, inklusive eventuella pauser. Vid sammanträde som hålls under helg betalas till nämndeman, utöver det vanliga arvodet, 500 kr per dag.

Till nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna utbetalas även arvode för förberedelsearbete med 300 kr per dag. Arvode för förberedelsearbete får dock inte betalas för dagar då nämndemannen har rätt till arvode för sammanträde.

Till värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätt, sakkunniga ledamöter i miljödomstolar, intresseledamöter i arrende- och hyresnämnderna samt särskilda ledamöter i förvaltningsdomstol utgår ett sammanträdesarvode och i vissa fall arvode för förberedelse/efterarbete och/eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst..

Ersättning för inkomstförlust

Uppkommer det en inkomstförlust på grund av uppdraget har nämndemannen och jurymannen rätt till ersättning för sådan inkomstförlust. Ersättning för inkomstförlust utgår endast för dagar då nämndemannen/jurymannen åsamkats verkligt löneavdrag/inkomstförlust.

Detta innebär att om nämndemannen/jurymannen tjänstgör i domstolen utan att vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust utgår inte ersättning för inkomstförlust. Ersättning för inkomstförlust begärs vid varje tillfälle med belopp som motsvarar inkomstförlusten. Det åligger nämndemannen/jurymannen att på begäran av domstolen styrka den begärda ersättningen för inkomstförlust.

Rese- och traktamentsförmåner

Rese- och traktamentsförmåner till nämndemän och vissa andra uppdragstagare utbetalas enligt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän i allmänhet. För nämndemannen/ uppdragstagaren anses bostaden som tjänsteställe. Detta innebär att en resa till sammanträdet från ordinarie bostaden betraktas som en tjänsteresa. Traktamente utbetalas om nämndemannen/uppdragstagaren har en tjänstgöring som medför övernattning.

Kostnader för parkering och trängselskatt ersätts endast då egen bil är lämpligaste färdmedel.

Vid resa från fritidsbostad betalas i regel inte någon resekostnadsersättning.

Värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätt och sakkunniga ledamöter i miljödomstol omfattas även av det lokala reseavtal som gäller för tjänstemän inom Sveriges Domstolar.

Barntillsyn

Nämndeman/juryman med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Rätt till ersättning föreligger endast för barn under 12 år. Ersättning utbetalas inte för barntillsyn som utförts av nära familjemedlem, såsom make/maka, sambo, andra barn eller föräldrar. Inte heller för barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg som nämndemannen/ jurymannen anlitar. Ersättningen är skattepliktig. Observera att nämndemannen/jurymannen kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna lönen till den som anlitats för barntillsynen.

Inställelsearvode

Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag. Vad som här sägs om inställelsearvode är inte tillämpligt för värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätt och sakkunniga ledamöter i miljödomstolar som får sina ersättningar reglerade i särskilda regeringsbeslut.

Inställt sammanträde

Ställs ett sammanträde in får ersättning för sammanträdet ändå betalas om det finns särskilda skäl för det. Nämndemannen/uppdragstagaren skall i sådant fall skriftligen till domstolen inkomma med yrkande om ersättning som uppkommit med anledning av det inställda sammanträdet.

Tjänstgöringsrapport

Begäran om arvoden och kostnadsersättningar görs på blanketten, ”Tjänstgöringsrapport”, som tillhandahålls av domstolen. På blanketten skall nämndeman/juryman också begära ersättning för den faktiska inkomstförlust som uppkommit på grund av uppdraget. Ifyllda tjänstgöringsrapporter lämnas för handläggning till domstol/nämnd där sammanträdet/ förhandlingen ägt rum. Blanketten ligger till grund för utbetalningen och registreras i lönesystemet av domstolen.

Skatteavdrag

Ersättning till uppdragstagare betraktas som en sidoinkomst. På sidoinkomster skall skatteavdrag göras med 30 procent. För att ett lägre skatteavdrag än 30 procent skall göras måste ett beslut från Skatteverket om ändrad beräkning av A-skatt (jämkning) lämnas till domstolen.

Önskas ett högre skatteavdrag lämnas en skriftlig begäran om detta till domstolen.

Utbetalning

Arvode och kostnadsersättning betalas ut omkring den 25:e varje månad via Nordea till bankkonto. Uppgift om till vilket bankkontonummer som utbetalningen ska ske lämnas av nämndemannen/uppdragstagaren till Nordea. Domstolsverkets arbetsgivarnummer är 520166. Om bankkonto saknas betalas ersättningen ut via utbetalningskort.

Försäkringsskydd

En nämndeman/uppdragstagare omfattas av den tjänstereseförsäkring för statliga tjänsteresor som Domstolsverket tecknat hos Kammarkollegiet. En nämndeman/uppdragstagare omfattas också av Domstolsverkets avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Endast för administratörer