Nämndemännens Riksförbunds (NRF) Policy avseende smittskyddsåtgärder mot risken för coronasmitta.

Nämndemännens Riksförbunds (NRF) Policy avseende smittskyddsåtgärder mot risken för coronasmitta.

1.Bakgrund :
NRF har i tidigare skrivelse till Domstolsverket, 2020-12-05, uttryckt sin stora oro för risken för smittspridning
avseende coronavirus i domstolarna. NRF hemställde i nämnda skrivelse, om Domstolsverkets stöd angående
behov av samordning av arbetsmiljöarbetet i och mellan domstolarna.
I Domstolsverkets svar (DOV 2020-12-15, diarienummer 2020/1697) till NRF framgår det att Domstolsverket
inte har något samordningsansvar då alla domstolar är självständiga myndigheter. Domstolscheferna har tydligt
framfört till Domstolsverket att de i varje enskild domstol hanterar arbetsmiljöfrågan på egen hand.
Landets 10 000 nämndemän som dagligen tjänstgör som lekmannadomare i domstolarna är offentligt
förtroendevalda och tjänstgör inom ramen för myndighetschefens arbetsmiljöansvar jämlikt arbetsmiljölagen 3
kap 12§. Vilket innebär att myndighetschefen skall se till att nämndemännen inte utsätts för risk för ohälsa eller
olycksfall. Detta omfattar även risken för smitta och smittspridning. Vidare måste myndighetschefen också
utreda vilka skyddsåtgärder som kan vara aktuella att vidta och informera all personal inklusive nämndemännen.

2. Bedömning
Varken NRF eller Domstolsverket har mandat eller befogenheter att besluta om åtgärder mot smittspridning vid
landets olika domstolar. Detta ansvar ligger helt och fullt på respektive Domstolschef.
Domstolsverket har sedan pandemin började konsekvent arbetar med att stödja domstolarna i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet genom att översätta och tydliggöra Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer.
NRF har därför beslutat att förtydliga NRF:s ansvar i arbetsmiljöfrågan som rör risken för coronasmitta.

3. NRF:s policy
• NRF har ingen annan uppfattning är FHM.
• NRF stödjer således fullt ut FHM:s rekommendationer.
• NRF har inga särskilda befogenheter eller verktyg för att tvinga enskilda nämndemän till att vidtaga
ytterligare smittskyddsåtgärder.
• NRF driver således i dagsläget, inte frågan om vaccinationspass.
• Förbundsstyrelsen uppmuntrar och rekommenderar de lokala nämndemannaföreningarna, att tillsammans
och i nära samverkan med den l okala Domstolschefen, föreslå åtgärder för att minimera risken för
coronasmitta.
• Dessa åtgärder bör ta avstamp i de lokala förhållandena som råder på den aktuella domstolen.
• Det är den lokala Domstolschefen som ger ut erforderliga direktiv för all tjänstgörande personal, inklusive
nämndemän, vid den aktuella domstolen.
• Domstolscheferna har redan i dag detta ansvar i enlighet med arbetsmiljölagen.

Stefan Blomquist
Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund

Sändlista

NRF:s lokalföreningar vid landets domstolar

Som orientering:
Domstolsverket. Enheten för Arbetsgivarfrågor.
Arbetsmiljöverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *