Värdefulla bidrag till NRF:s fortsatta verksamhetsutveckling

Förbundsstyrelsens (FS) arbetsutskotts (AU) analys av lokalföreningarnas redovisning
av grupparbetet i samband med ordförandekonferensen 2022-01-26.

1. Allmänt
AU har tagit del av sammanställningen av gruppredovisningarna som genomfördes i samband med NRF:s ordförandekonferens 2022-01-26. Samtliga gruppers förslag och synpunkter har gett värdefulla bidrag till NRF:s fortsatta verksamhetsutveckling. Lämnade synpunkterna avses inarbetas i FS Verksamhetsplan (VP) 2023-2024 vilken beslutas i samband med Förbundsstämman 2022-05-22. NRF är en tämligen heterogen organisation som består av 49 lokalföreningar men är ett förbund. Som en allmän slutsats konstaterar AU att NRF:s lokalföreningar till viss del redovisar varierande prioriteringar och avvägningar avseende fokusfrågor. Trots det anser AU
att den Strategiska Agendan (SA) med sina fem fokusfrågor, fortfarande är aktuell för fortsatta prioriteringar och avvägningar, avseende beslut och verksamhetsinriktning. Den SA speglar I allt väsentligt de förslag som lämnades vid redovisningen.

2. Arbetsformer
En del av gruppernas förslag handlar om arbetsformerna (hur?) i NRF, till exempel fördelarna med att bedriva digitaliserad verksamhet. AU uppmuntrar lokalföreningarna att fortsätta med digitaliseringen av verksamheten. I regioner med stor geografisk utbredning torde detta vara särskilt fördelaktigt och bör fortsätta även efter pandemin upphört. Ett återkommande tema är: ”vikten av ett gott, nära och förtroendefullt” samarbete med domstolens lagman. AU:s uppfattning är att föreningarna bör fokusera på att utveckla detta samarbete. I frågor som rör den lokala arbetsmiljön är detta av särskild betydelse.

3. Rekrytering
AU konstaterar glädjande att grupperna redovisar flera förslag till att utveckla formerna för rekryteringsarbetet. NRF har pekat ut rekryteringsfrågan som en av de viktigaste förutsättningarna för att öka NRF:s styrka och därmed förbättra möjligheterna att nå
framgångar i fokusfrågorna i den SA. I dag har NRF 2920 medlemmar. Budgeten 2022 är beräknad efter 3500 medlemmar. Vidare bör NRF verka för att öka antalet lokalföreningar.

4. Resurser
Grupperna redovisade endast ett fåtal förslag som innebär en förstärkning av NRF:s resurser. I dag har NRF i huvudsak intäkter från två håll. Dels är det medlemsavgifterna (150 kr per år och medlem) – som inte höjts sedan 2014? Och dels anslag från Domstolsverket. Det senare anslaget ökades något under förra året då NRF, för första gången, lyckades förhandla fram och fastställa en verksamhets- och budgetdialog. FS arbetar enträget för att anslaget från Domstolsverket skall ökas och betonar att NRF är en sammanhållande kraft för hela nämndemannasystemet som gagnar hela rättsväsendet. NRF beviljades till exempel ett utökat anslag 2021 för ökade kommunikationsinsatser (hemsidan, medlemsregister mm). Medlemsavgifterna är den andra inkomstkällan för NRF. Grupperna redovisade en inte helt entydig bild i denna fråga. Några grupper redovisade att de inte stödjer en höjning av medlemsavgiften. Andra grupper redovisade en förståelse för att NRF behöver utökade resurser om NRF skall lyckas uppnå önskade resultat. Någon grupp uttryckte det som att man bör ”balansera medlemsavgiften mot medlemsrekryteringen”. AU anser att NRF:s resurser sett mot de uppgifter och förväntningar som medlemmarna har, inte är i balans. Vidare anser AU att en resursförstärkning är nödvändig. En viss höjning av medlemsavgiften torde bli nödvändigt och kommer underställas förbundsstämman 2022 för ett beslut. Om en resursförstärkning inte kommer tillstånd torde NRF och förbundsstyrelsen, inte kunna upprätthålla samma servicenivå och ledningsförmåga som Förbundsstyrelsen samt kansliet har i dag.

5. Sammanfattning
AU bedömer att ordförandekonferensens syfte är uppfyllt. Dialogen och förståelsen mellan FS och lokalföreningarna har utvecklats positivt och en ökad förståelse för varandras olika roller I organisationen har uppnåtts och NRF:s organisationen har därmed stärkts. Ordförandekonferensen var ett viktigt steg inför Förbundsstämman 2022. Samtliga gruppers förslag och synpunkter har gett värdefulla bidrag till NRF:s fortsatta verksamhetsutveckling. Lämnade synpunkterna avses inarbetas i FS Verksamhetsplan (VP)
2023-2024, vilken beslutas i samband med Förbundsstämman 2022-05-22.

Stefan Blomquist
Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund

Ordförande- och kassörskonferens 26 jan 2022.
Sammanställning av redovisningarna och de skriftliga svaren från
grupparbetet

1. Viktigaste frågan att driva tillsammans
Säkerhet
Medlemsrekrytering, behov av mall för rekrytering av medlemmar.
Arvoden (inklusive milersättning, pensioner, samma förutsättningar för alla, mm)
Samtalsstöd, debriefing
Utbildning med högre kvalité
Betalningssystemen (medlemssystem)
Fungerande regionmöten
Bra med zoom möten
Bättre layout på informationen
Utveckla FB, idag mesigt och toppstyrt. Nämndemannauppdraget måste beskrivas positivt

2. Största utmaningen för föreningarna
Bra kontakt med lagmannen/hovrättspresidenten
Medlemsrekrytering, mer personliga kontakter t.ex. via brev, bra att locka med något
Informera de politiska nomineringskommittéerna, rätt person för uppdragen
Nyrekrytering av nämndemän
Arrangera bra föredrag och debatter. Gärna digitala och gärna i samverkan med NRF
Mer pengar, sök i olika fonder, sök bidrag hos kommunerna
Ta del av idébanken, för att hitta intressanta aktiviteter

3. Tre förslag som stärker NRF resursmässigt
Ökat medlemsantal (inte höja medlemsavgiften).
Slut lokala alt nationella avtal med företag, tex Akademibokhandeln, för att locka fler
medlemmar.
Mer resurser
Debattera, gör inlägg i media
Balansera medlemsavgiften och medlemsrekryteringen
Flera aktiva föreningar

4. Kommentarer från grupperna
Kan vara bra att ur en diplomatisk synvinkel inte alltid bara prata arvoden. Jag tror inte det är en framkomlig väg utan bättre är att framhäva nämndemannens unika roll och att ordföranden och övriga i styrelsen samt nämndemännen har ett gott samarbete med lagmannen/hovrättspresidenten, administrationen och vaktpersonalen och på så sätt höja
oss från att bara klaga på ersättningarna.

Skicka erbjudanden om medlemskap till nämndemän via TR, HR, FR och KR. Alla domstolar vill inte lämna ut adresser, en del domstolar hjälper till att skicka ut information digitalt.

Eftersom alla nämndemän är förtroendevalda kan man via kommunernas hemsidorunder ”Politik”, söka upp alla förtroendevalda och därefter skicka brev till samtliga. Det tar lite tid, men är värt det.

Vi pratade till stor del om vikten av goda relationer- både till nämndemän och till anställda vid domstolar. Att vi lär känna varandra i organisationen.

En förening delade upp samtliga nämndemän mellan sig i styrelsen och ringde upp alla personligt. Det genererade ett ökat medlemsantal. En annan förening skickade medlemsbrev till samtliga nämndemän oavsett om de är medlemmar eller ej.

Möten med lagmannen varje termin är mycket positivt.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt uppdrag. De erbjuder gratis föreläsning om Hatbrott.

FS bör vara mer transparant och bättre lyssnare

Stöd från FS till lokalföreningarna vid frågor som de inte kan hantera.

29 jan 2022, Margaretha Holmlund

Endast för administratörer