Rapport från vårmöte med Domstolsverket

Snabbrapport efter NRF:s Vårmöte med Domstolsverkets (DOV) Generaldirektör, 2022-03-31, kl1300-1450.

1. Inledning. 2022-03-31 möttes Förbundsordföranden och vice förbundsordförande i NRF, Generaldirektören för Domstolsverket (Thomas Rolén). Mötet är sedan ett och ett halvt år tillbaka en del av den ömsesidigt överenskomna verksamhets- och budgetdialogen mellan NRF och DOV. Vårmötet har ett fokus på verksamhetsfrågor. Vid de årliga höstmötena framför NRF sin anslagshemställan till Regeringen via DOV samt föredrar NRF:s planerade verksamhet för kommande år. Den årliga planeringenscykeln avslutas med att NRF tilldelas årets anslag under Q1 innevarande år. För 2022 har NRF nyligen fått besked avseende begärt anslag i det så kallade Samverkansavtalet mellan NRF och DOV. Som tidigare rapporterats till förbundsstyrelsen har samverkansavtalet för 2022 resulterat I stora framgångar för NRF:s äskanden och yrkanden. Bland annat kan NRF glädjande konstatera att detaljstyrningar, pekpinnar mm, har tagits bort efter NRF:s framförda önskemål. Vidare har Regeringen via DOV beviljat ett kraftigt ökat anslag (+38%) som i första hand kommer gå till verksamhetsutveckling i lokalföreningarna samt att stärka hela NRF:s möjlighet att leda organisationen. Förbundsstyrelsen hoppas att detta i förlängningen kan leda till ökat intresse bland nämndemännen att ansluta sig till NRF. Förbundsordföranden bedömer att minst en 20% medlemsökning under 2022 är fullt möjlig.

2. Samarbetsklimat mellan NRF och DOV. Mycket glädjande kan förbundsordföranden konstatera att det goda och förtroendefulla samarbetsklimatet mellan NRF och DOV fortsätter. GD DOV visar stort intresse och förståelse för de frågor som NRF lyfter fram. I de frågor som GD inte har direkt inflytande och/eller mandat så framförs detta tydligt till NRF. NRF har naturligtvis stor förståelse för att DOV:s mandat har sina begränsningar och att flera av våra frågor är frågor som Regeringen styr över.

3. GD DOV inledning GD talade bland annat om kriget i Ukraina och dess konsekvenser för de svenska domstolarnas kris- och krigsberedskap. Sannolikt kommer det 2022-10-01 en ny regeringsförordning som reglerar domstolarnas verksamhet i kris- och krig. Jag orienterad GD att flera nämndemannaföreningar redan i dag, i samverkan med lagmännen och planerar att genomföra utbildning/seminarier i detta ämne. Justitiedepartementet har fått en ny stadssekreterare: Lars Westbratt. Sveriges Domstolar uppvisar ett underutnyttjande av medel för 2021–2024. För 2025 begär DOV ytterligare 115 milj.

4. NRF: ordförande- och kassörskonferens 2022-01-26. Jag tackade varmt för GD:s med verkan i samband med konferensen. Vidare orienterade jag GD att konferensen var mycket lyckad och starkt bidragit till att stärka sammanhållningen I NRF och ge förbundsstyrelsen ett stöd för prioriteringar av medlemmarnas önskemål beträffande vilka frågor som skall drivas.

5. Status avseende Samverkansavtalet mellan NRF och DOV. Utskickat utkast till samverkansavtal kommer i närtid att justeras i mindre delar. Förbundsordförande bedömer dock att underskrift kommer kunna ske under tidiga april 2022. Oaktat det så kan NRF redan från och med i dag räkna med att medel enligt utkastet kommer att kunna disponeras fullt ut. Det är viktigt att lokalföreningarna snarast meddelas och informeras om att de bör ansöka om kompetensutvecklingsmedel från DOV-kontot. Förbundsstyrelsen har beslutat att öka denna budgetpost från 200 000 kr till 350 000 kr. Kansliet bör omgående gå ut med information om detta. OBS. De medel som inte upparbetas under 2022 kommer NRF behöva lämna tillbaka till DOV. NRF kommer därför att ha en ”generösbedömning” av de inkomna ansökningarna. I ansökan ska det dock tydligt framgå att det handlar om: kompetensutveckling och att det är till gagn för nämndemännen i sin roll i nämndemannasystemet. Engångsbeloppet på 275 000 kr kommer NRF att få behålla. Ca 110 000 kr är i dagsläget avsatta för den utvecklade hemsidan. Resterande del kommer användas för någon form av ”adressregister” (inte centralt medlemsregister) som förhoppningsvis kan möjliggöra hemskick av Nämndemannen till NRF:s medlemmars hemadresser. Vidare har NRF en skyldighet att ”erbjuda” papperstidningen till alla nämndemän. NRF är överens med DOV att detta krav uppfylls om: • Nämndemannen publiceras på hemsidan (som kan läsas av alla) • Papperstidningen skickas till alla domstolars nämndemannarum. Alltså även till de domstolar där NRF inte har en lokalförening. Förbundsordföranden föreslår att kansliet lägger till dessa domstolar på fria listan och skickar 5 exemplarav tidningen till dessa domstolar med uppmaningen att lägga ur tidningen i nämndemannarummet. • GD framförde särskilt att det är VIKTIGT att tidningen läggs ut i alla nämndemannarum. Vice förbundsordföranden informerade GD om bakgrunden och aktuellt arbetsläge avseende problematiken kring tidningen och GDPR/sekretesslagen. Vidare att frågan kommer tas upp på NRF:s förbundsstämma i maj 2022.

6. NRF:s skrivelse (2022-02-01) till Justitiedepartementet och DOV avseende tillämpningen av ersättningsregler (Håkan Welins enkät). GD har haft uppe denna fråga på dagordningen vid GD:s samordningsmöte med lagmännen. Lagmännen har meddelat GD att de hanterar denna fråga själva i kraft av självständiga myndighetschefer… NRF har ännu inte fått svar på hemställan till Justitiedepartementet.

7. Skenande advokatkostnader/rättsliga biträden. Den statliga utredningen är slutförd och avrapporterad. DOV har lämnat sitt remissvar. Totalt finns det 15 förslag att ta ställning till syftande till att reducera ”de skenande advokatkostnaderna”. GD har noterat och bejakar NRF:s hemställan (2021-05-21), där NRF hemställer om att nämndemännens ansvar ska klarläggs och att nämnännen ges utbildning om de ska kunna ta ansvaret att vara delaktiga i beslutet avseende advokaträkningar mm. DOV har i remissvar svarat att de förslår att nämndemännen inte skall deltaga i beslutet som rör advokatkostnader. Detta beslut skulle ordföranden själv kunna ansvara för. NRF har framfört att det skulle vara en framkomlig väg. Dock måste nämndemännen ges erforderligutbildning om GD:s förslag inte antas.

8. Höjd ersättning för resa med egen bil NRF har i skrivelse (2022-02-01) hemställt till JU och DOV att bilersättningen bör höjas för att täcka bränslekostnaderna. GD meddelar att denna fråga är utanför DOV:s mandat. Frågan hör hemma hos regeringen och riksdagen (Förordning 1982:814, kollektivavtal för statstjänstemän, villkorsavtalen 10 kap. 3§. Ändring av inkomstskattelagen beslutas av riksdagen). NRF har dock ännu inte fått något svar från JU. Förbundsordföranden har redovisat några exempel på nämndemännens långa tjänsteresor, samt delgett GD en bild av situationen i landet och alla de synpunkter som har nått förbundsstyrelsen. GD visar stor förståelse för problemet. Dock har de inte ytterligare information i denna fråga.

9. Arbetsmiljö och säkerhet GD har nyligen inrättat en ”Säkerhetsstab” i DOV (Anita Kihlström är chef). Jag informerade GD om att säkerhetsfrågorna i domstolarna är ett växande problem och väcker stor oro bland många nämndemän. På NRF:s förslag kommer DOV i kommande nummer av Nämndemannen informera om säkerhetsfrågor. GD och NRF uppmanar de lokala nämndemannaföreningarna att söka samarbete och samförstånd med lagmannen i dessa frågor. Arbetsmiljölagen inbegriper även alla de nämndemän som tjänstgör i respektive domstol och den lokala säkerhetschefen ansvarar även för att nämndemännen ges utbildning mm.

10. Utbildningsfrågor DOV kommer att verka för att uppdraget från regeringen till DOV ses över. NRF framförde att utbildningarna (introduktionsutbildning och fortbildningar) är för korta och för grunda. Det behövs mer tid för att reflektera över uppdraget, att förstå vad uppdraget kan innebära mm. DOV har tagit till sig NRF:s synpunkter och kommer se över utbildningsinnehåll mm.

11. Överklagandenämnden Förbundsordföranden informerade om att antalet fall där nämndemän avstängs och/eller entledigas från tjänstgöring har ökat. Vidare har antalet överklagade beslut avseende avstängning och entledigande ökat kraftigt under 2021. NRF har tidigare tagit upp frågan med DOV och NRF har framfört att DOV bör verka för att någon forma av statistiksamlas in. GD kommer att initiera att lagmännen årligen kommer anmodas att rapportera hur många avstängningsfall respektive entledigandefall de har haft under året. Vidare kommer lagmännen, om möjligt, rapportera om orsaken till avstängningen/entledigandet.

11. Kommunikation DOV och NRF är överens om att Bli Nämndeman är en mycket bra och ändamålsenlig site som fungerar väl. Dock skulle den behöva marknadsföras mera.

12 Sammanfattning Mötet präglades av en positiv och öppenanda samt förståelse för varandras synpunkter. NRF:s kan också konstatera att mötesagendan i allt väsentligt har styrts av NRF: s förslag till dagordning. Det är tydligt att denna dialog är ett mycket framgångsrikt sätt för att åstadkomma förändringar som innebär att NRF kan få gehör för viktiga frågor som medlemmarna anser som viktiga. Nästa möte med GD DOV är planerat i Jönköping i september 2022. Detta höstmöte har focus på verksamhetsdialog och budgetäskande inför 2023. För NRF:s del innebär det att förbundsstyrelsen redan i juli månad 2022, påbörjar budgetarbetet som skall kunna redovisas för den nya förbundsstyrelsen i augusti.

Stefan Blomquist Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Endast för administratörer