NRF kräver ökad bilersättning

Hemställan till Regeringen och Domstolsverket om ökad reseersättning med egen bil för
nämndemännen

Bakgrund
Domstolsverket reglerar i skrivelse, 2020-01-10, beloppet för ersättning till nämndemän som använder egen bil i samband med tjänstgöring i domstol. Ersättningen är för närvarande 18,50 kr per mil, skattefritt. De kraftigt ökade oljepriserna och därmed ökningen av bränslepriset vid pump, överskrider vida det skattefria beloppet 18,50 kr per mil. En stor del av landets 10 000 nämndemän använder egen bil för resa till och från tjänstgöring I domstolen. För dessa nämndemän innebär det ökade bränslepriset att kostnaden för resan inte täcks av nuvarande ersättningsbelopp. För nämndemän i allmänhet men också i synnerhet för nämndemän med långa resvägar innebär denna kostnadsökning en oacceptabel kostnadsökning.

Konsekvenser
Nämndemännens Riksförbund (NRF)är en sammanhållande intresseorganisation för hela nämndemannasystemet och företräder landets samtliga 10 000 nämndemän. NRF har den senaste månaden nåtts av ett stort antal oroande rapporter från NRF:s lokalföreningar och/eller enskilda medlemmar, som anmält att de inte har ekonomiska förutsättningar att själva bekosta de ökade reskostnaderna med egen bil till och från domstolen. Risken är påtaglig att enskilda nämndemän avstår från att tjänstgöra i domstolen på grund av att de ökade resekostnaderna. NRF menar att detta skulle innebära en negativ inverkan på domstolarnas oberoende och
därmed riskera att rättssäkerheten äventyras.

Hemställan
NRF hemställer om att nämndemännens reseersättning med egen bil kraftigt ökas för att säkerställa att alla förtroendevalda nämndemännen har ekonomiska möjligheter att tjänstgöring i domstolen. Frågan om en höjning av reseersättningen är akut och bör beredas skyndsamt.

Stefan Blomquist
Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund

Sändlista
Justitiedepartementet
Domstolsverket

Som orientering
Finansdepartementet

Endast för administratörer