Foto: Domstolsverket

Nämndemännens riksförbund hemställer att regeringen ser över ersättningsbestämmelserna och höjer arvodena för landets nämndemän.
”Regeringen bör besluta om att arbetsvillkoren förbättras för landets nämndemän. Förbättrade arbetsvillkor torde innebära att domstolarnas oberoende och självständighet ökar”.

I hemställan skriver NRF att nämndemannauppdraget över tid har blivit svårare och mer utsatt till följd av ökat medieintresse samt ”ökat samhällsintresse för rättsfrågor”.

Förbundet hävdar vidare att det relativt stora antalet förtida avhopp under den nuvarande mandatperioden till stor del kan förklaras av de låga arvodena och ”omoderna ersättningsbestämmelserna” som tillämpas idag.

Efter att arvodena höjdes vid årsskiftet arvoderas de nu med 680 kronor brutto för en dags tjänstgöring. Förbundet pekar dock på att de bestämmelser som reglerar ersättning för förlorad arbetsinkomst inte reviderats på många år och, enligt förbundet, inte är anpassade efter dagens arbetsmarknad. Egenföretagare, konsulter och andra liknande yrkesgrupper ersätts nämligen inte för förlorad arbetsinkomst.

Kräver höjning

Nämndemännens Riksförbund yrkar därför i hemställan att ersättningsbestämmelserna som reglerar nämndemännens ersättningar genomgår en översyn, moderniseras och revideras.

Vidare yrkar förbundet att arvodena höjs till ”en rimlig och skälig nivå”. 

WILLIAM ERIKSSON
email hidden; JavaScript is required

Endast för administratörer