Ersättningarna i brottmål får skarp kritik - "allvarliga brister"

”Nämndemännen accepterar inte längre att de: ojämlika, oskäliga och orimliga löneskillnaderna i domstolarna fortsätter”

Nämndemännens Riksförbunds (NRF) uppgift är inte i första hand att ha synpunkter på juristdomares lönesättning eller försvarsadvokaternas arvoden. NRF kan bara konstatera att det föreligger en kraftig oskälig, orättvis och ojämlik ersättningspolicy, mellan de olika aktörerna i domstolarna. En nämndeman är i denna jämförelse kraftigt underbetald.

Under senare tid har det till exempel framkommit att advokatkostnaderna vid brottmål ökat kraftigt. En särskild utredare har tillsats av regeringen för att utreda de skenande kostnaderna.

Enligt Advokatsamfundet skall: ”Ett arvode till försvarsadvokaten bedömas utifrån skäligheten”. Oaktat det har advokatkostnaderna vid brottmål stigit kraftigt det senaste året. Till detta finns det naturligtvis förklaringar. Dock kan det inte förklara varför ersättningarna är så anmärkningsvärt ojämlika mellan domstolens olika aktörer.

Nuvarande regler ger försvarsadvokaterna en ersättning på 1425 kr per timma (11 000kr per dag) samt ersättning för så kallad spilltid (tid då advokaten inte kan lösa någon annan arbetsuppgift på grund av andra åtaganden än i det aktuella målet) samt övriga ersättningar för taxiresor mm. Advokatarvodena räknas årligen upp med kostnadsprisindex.

Vad avser juristdomarna (som dömer tillsammans med nämndemännen), och som leder huvudförhandlingarnen, är medellönen inom spannet; 72 000 kr till 76 000 per månad. Juristdomarna är dessutom anställda med så kallade ”fullmakt”, vilket innebär att de inte kan få avsked. Vidare har juristdomarna ett batteri av förmåner som följer av en fast anställning I form av vidareutbildningar, försäkringar, övertidsersättning mm.

En nämndeman arvoderas med 500 kr per heldag, brutto (ca 62 kr/timma). Nämndemannen är förtroendevald och tar ledigt från ordinarie arbete eller om hen till exempel är pensionär, avsätter fritid för tjänstgöring. Nämndemannen planeras att tjänstgöra i domstolen i ett rullande schema. Till detta kommer ett stort antal tjänstgöringstillfällen då nämndemän kallas in till tjänstgöring med mycket kort varsel- ibland samma dag som huvudförhandlingen skall hållas. Nämndemannen har samma ansvar och befogenheter som juristdomaren och kan anmäla sig skiljaktig i samband med rättens dom. Man kan alltså säga att nämndemännens ansvar och befogenheter är mycket stora och har betydande påverkan på de individer som döms för brott.
Arvodet för nämndemän har inte höjts på 14 år (2007). NRF kan inte förstå varför regeringen fortsätter att behandla nämndemännen på detta styvmoderliga sätt. NRF kräver att Regeringen tar denna fråga på högsta allvar. NRF skickade till exempel in en skrivelse till Regeringen, 2021-03-13, med hemställan om höjning av arvoden och ersättningar. NRF väntar fortfarande på ett positivt svar.
Nämndemännen accepterar inte längre att de: ojämlika, oskäliga och orimliga löneskillnaderna i domstolarna fortsätter. Regeringen måste ta sitt ansvar i denna akuta fråga.

 

Stefan Blomquist
Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Endast för administratörer